Millimeter-Wave Measurement Instruments and Waveguide Components

Mūsų įmonė, kartu su Vilniaus universitetu ir MITA dalyvauja projektuose Inočekiai LT

1. Projektas Inočekiai LT VP2-1.3-ŪM-05-K-01-026

Naujo matematinio modelio ir programinės įrangos, skirtos dielektrinės skvarbos matavimams bangolaidyje kūrimas.

Project 1

2. Projektas Inočekiai LT VP2-1.3-ŪM-05-K-02-012

Bangolaidinio mazgo su pagerintomis laikinėm charakteristikom, skirto kalorimetriniui superaukšto dažnio signalų galios matuokliui sukūrimas. Projektai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Project 1